ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Prowadzenie rehabilitacji dla uczestników projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność”

Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Prowadzenie rehabilitacji dla uczestników projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” do realizacji zamówienia, została wybrana oferta złożona przez:

 

I.P. MED Iwona Pieniążek,

Łychów 19/29, 32 – 700 Bochnia

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt) oraz dyspozycyjność fizjoterapeuty (znaczenie: 20 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 I.P. MED Iwona Pieniążek,

Łychów 19/29, 32 – 700 Bochnia

Cena brutto: 80,00 pkt

Dyspozycyjność fizjoterapeuty: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 FIZJOJON Rafał Jonik

34 – 602 Laskowa 916

Cena brutto: 78,68 pkt

Dyspozycyjność fizjoterapeuty: 0,00 pkt

Łącznie: 78,68 pkt

II w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, dyspozycyjność fizjoterapeuty) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez I.P. MED Iwona Pieniążek, Łychów 19/29, 32 – 700 Bochnia przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.