ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność”

Projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Zawoja – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie, do realizacji zamówienia, została wybrana oferta złożona przez:

 

Start Travel Sp. z o. o.,

Kapelanka 60, 30 – 347 Kraków

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 75 pkt), kategoria obiektu (znaczenie:
15 pkt) zapewnienie atrakcji integracyjnej (znaczenie: 5 pkt) oraz termin pobytu (znaczenie: 5 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Start Travel Sp. z o. o.,

ul. Kapelanka 60, 30 – 347 Kraków

Cena brutto: 75,00 pkt

Kategoria obiektu: 15,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Termin pobytu: 0,00 pkt

Łącznie: 95,00 pkt

I w kolejności
2 Z.P.U.H. „Best – Pest” M.Świętosławska, J. Świętosławski S.J., Moździerzowców 6b, 43 – 602 Jaworzno Cena brutto: 65,92 pkt

Kategoria obiektu: 15,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Termin pobytu: 5,00 pkt

Łącznie: 90,92 pkt

II w kolejności
3 STANPOL Sp. z o. o.,

ul. Krakowska 61, 34-120 Andrychów

Cena brutto: 37,87 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pkt

Termin pobytu: 0,00 pkt

Łącznie: 37,87 pkt

III w kolejności

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, kategoria obiektu, zapewnienie atrakcji integracyjnej, termin pobytu) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Start Travel Sp. z o. o., ul. Kapelanka 60, 30 – 347 Kraków przyznano największą ilość punktów (95,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.