Zaproszenie do złożenia oferty Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie
32 – 740 Łapanów 36
tel / fax. 14 685 39 04
e – mail: gops@lapanow.pl

Zaproszenie do złożenia oferty Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu: „Aktywizacja społeczna – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

I.Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu „Aktywizacja społeczna – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

II.Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, każdego uczestnika projektu, tj.: 60 osób -Diagnoza potrzeb i potencjałów wykonana zostanie przez Specjalistę ds. diagnoz. Specjalista analizował będzie indywidualne predyspozycje uczestników wraz z specjalistami typu: psycholog, socjolog o specjalności praca socjalna, doradca zawodowy , którzy dobierani będą do zespołu przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb. Doradca zawodowy opracowywał będzie część diagnozy dotyczącą aktywizacji zawodowej dla tych, którzy mogą być objęci aktywizacją zawodową. Psycholog oraz socjolog będą odpowiedzialni za opracowanie części psychospołecznej w tym identyfikacji indywidualnych problemów i zjawisk społecznych jak również pomiar kompetencji i umiejętności społecznych, posiadanych indywidualnych zasobów i deficytów. Zespół będzie dokonywał diagnozy w oparciu o wyspecjalizowane narzędzia wykorzystywane w procesie diagnostycznym. Zespół dokona kodowana, analizy oraz interpretacji wyników indywidualnych badań diagnostycznych w formie indywidualnych raportów z badania. Specjalista ds. diagnoz w oparciu o indywidualne raporty z badania opracowywał będzie indywidualną ścieżkę udziału w projekcie dla każdego uczestnika. Specjalista zgodnie z metodologią pracy socjalnej i standardami pracy socjalnej przy współpracy ze specjalistami będzie dokonywał cyklicznej rediagnozy celem dokonania oceny nabytych umiejętności i kompetencji jak również oceny postępu w kontekście zaplanowanych rezultatów. Przy współpracy ze specjalistami realizującymi wsparcie w formach indywidualnych i grupowych oraz pracownikami socjalnymi dokonywał będzie ewentualnych zmian indywidualnej ścieżki udziału celem dostosowania wsparcia realizowanego w ramach projektu do bieżących potrzeb uczestników i zaplanowanych rezultatów projektu. Przewiduje się 8 godzin pracy specjalistów z każdym uczestnikiem projektu. Łączna liczba przewidzianych godzin do realizacji w latach 2018-2021 wynosi: 480 godzin. Usługa przewidziana jest od podpisania umowy do 31.08.2021 roku Specjalista w ramach realizowanej usługi zapewni wyspecjalizowane narzędzia w tym testy psychometryczne np. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, specjalistyczne narzędzia stosowane w diagnozie w  pracy socjalnej zgodnie z metodyką pracy socjalnej, testy psychometryczne i/lub socjometryczne wykorzystywane w doradztwie zawodowym np. Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Wymagane doświadczenie w realizacji co najmniej 1 projektu finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Osoba posiadająca doświadczenie w zakresie przeprowadzania Indywidualnych Diagnoz Potrzeb oraz planowania indywidualnej ścieżki wsparcia, doświadczenie w pracy z klientami pomocy społecznej
  3. Przedłoży wraz z ofertą metodologię badań diagnostycznych celem zapewnienia jakości i trafności realizowanej usługi.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty oraz załączoną do oferty metodologię badań diagnostycznych.

 

IV.Warunki współpracy

Umowa cywilno-prawna w okresie od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31.08.2021

 

V.Opis sposobu obliczenia ceny:

  1. Należy podać cenę ryczałtową oferty netto i brutto, która musi określać wycenę przedmiotu zamówienia
  2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
  3. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
  4. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  (zł/ gr).
  5. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym

 

VI.Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: cena brutto – 100 %

Oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of. licz.) x 100% przy czym 1 % =1 pkt.

gdzie:

Cmin – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.

of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

P1 – ilość punktów w kryterium przyznanych ofercie ocenianej.

Jako oferta najkorzystniejsza uznana zostanie ta, która otrzyma największą ilość punktów.

 

VII.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze w terminie do 25.10.2018 do godziny 14:30 na adres e-mail: gops@lapanow.pl lub  w siedzibie  zamawiającego- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie 32 – 740 Łapanów 36 osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej, kuriera  – decyduje data wpływu do Urzędu  z dopiskiem „ROZEZNANIE DOSTEPNEJ OFERTY RYNKOWEJ Specjalista ds. Indywidualnej diagnozy potrzeb”

 

VIII Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Wprowadzone zmiany dotyczyć mogą w szczególności terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy. Zmiany wprowadzone zostaną pod rygorem nieważności w formie pisemnej po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz obustronnej ich akceptacji.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury bez podania przyczyny.

 

WZÓR OFERTY_IPD

16.10.2018

Kierownik GOPS

Małgorzata Bolak