REKRUTACJA

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielnośćUDZIAŁ W PROJEKCIE JEST  BEZPŁATNY!

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają  niżej wymienione kryteria:

osoby zamieszkałe na terenie gminy Łapanów

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Preferowani kandydaci:

osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego

Osoby niepełnosprawne

osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Indywidualne treningi psychologiczne
 • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
 • Poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
 • Warsztaty kompetencji cyfrowych wraz z egzaminem ECDL
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne pośrednictwo pracy
 • Grupowe zajęcia z zakresu poszukiwania prac
 • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
 • Staże zawodowe itp.

REKRUTACJA TRWA DO 12.10.2018

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z biurem projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Łapanów szansą na samodzielność” pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie 32 – 740 Łapanów 34, tel / fax. 14 685 39 04, e – mail: gops@lapanow.pl